top of page

Algemene voorwaarden Indigo

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Indigo met maatschappelijke zetel te Heikantstraat 7; 3670 Ellikom en ingeschreven in de K.B.O onder de naam Veerle Ceyssens BV en nummer BE 0798.704.235. (Hierna: “Indigo”). De website van Indigo is www.indigo.veerleceyssens.be

De algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen Indigo en de Klant en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die verstrekt wordt door Indigo op onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over rechten en verplichtingen van de Klant.

Telkens brengt de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant de verzaking aan diens eigen algemene voorwaarden met zich mee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen en aanvullingen aan de Algemene Voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Indigo mits een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 2 - Aanbod en aanvaarding

De Klant heeft zichzelf (of zijn kind) aangemeld of is doorverwezen naar Indigo via behandelende (huis)arts of anderen. 

In een aanmeldingsgesprek worden de gegevens van de Klant in kaart gebracht en wordt bekeken hoe we de beste zorg kunnen bieden n.a.v. zijn zorgvraag. Het intakegesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van de hulpvraag en de nodige onderzoeken. Daarna wordt het verdere verloop van de therapie/begeleiding besproken om samen een vooropgesteld doel te bereiken. Let wel: dit intakegesprek wordt ook aangerekend aan de Klant volgens de op dat moment van toepassing zijnde tarieven.

Sessies gaan standaard in de praktijk door tenzij anders afgesproken en mits aangepaste vergoeding, dit om de behandeling efficiënter te doen verlopen.

 

Artikel 3 - Prijs en betaling

De prijzen van de diensten van Indigo , zoals beschreven op de website of in de praktijk, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Indigo heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Wijzigingen worden minstens 30 dagen op voorhand gecommuniceerd. In dit geval behoudt de Klant steeds het recht om de overeenkomst stop te zetten. 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen - met uitzondering van ziekte - door de Klant dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de sessie door de Klant te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kan de Klant een voicemail inspreken of een e-mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Indigo zich het recht om het volledige bedrag van de sessie in rekening te brengen.

Al de facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst ervan, behoudens onderling anders afgesproken. Indien Indigo een voorschot vraagt zullen de activiteiten pas aangevat worden na ontvangst van het voorschot. Betalingen gebeuren na factuur, betalingsuitnodiging via overschrijving, met QR-code of met bancontact.

Bij niet-betaling op de vervaldag (of 15 dagen na factuurdatum) krijgt de Klant eerst een gratis betalingsherinnering. Een nieuwe betaaltermijn van 7 dagen gaat in op de dag van ontvangst. Bij niet-betaling van de betalingsherinnering is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rentevoeten. Deze zijn terug te vinden op: Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties | FOD Financiën

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van:

  • 20,00 € voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 €

  • 30,00 € + 10% op het schuldbedrag in de schijf tussen 150,01 € en 500,00 €

  • 65,00 € + 5% op het schuldbedrag in de schijf boven 500,01 €, met een maximum van 2.000,00 €

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.

Dit dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd.

 

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging bij individuele therapieën/begeleidingen

De duur van de overeenkomst tussen Indigo en de Klant is afhankelijk van de reden van aanmelding, de hulpvragen en gemaakte vorderingen tijdens de therapie/begeleiding. Een richtlijn van de duur zal, indien mogelijk, door de therapeut/coach gegeven worden bij aanvang van de therapie/begeleiding, maar kan steeds afwijken. 

Indigo is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk, de algemene voorwaarden respecteert. 

De Klant is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. De factuur van reeds gevolgde sessies dient, zoals vermeld in Artikel 3, betaald te worden 15 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 5 - Groepstrajecten, lezingen, workshops, E-books, (online) producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen/diensten aankopen. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte artikelen/diensten te ontbinden. Bij groepstrajecten, lezingen of workshops geldt het herroepingsrecht tot maximaal 48u voor de start van het evenement. Indigo heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail heeft ontvangen.

Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Indigo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 13 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Indigo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. Indigo zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij geen enkel recht op enige terugbetaling. 

 

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

De website, social media, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van Indigo zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Indigo , hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder een voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 7 - Vertrouwelijkheid en Privacy

Door het aangaan van een overeenkomst, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy en cookie policy van Indigo . Deze privacy verklaring die toegankelijk is op de website dient gelezen te worden.

Indigo moet voor het aanmaken van patiënten/cliëntenfiche of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy verklaring.

De privacy van de Klant is beschermd volgens de GDPR-richtlijnen aangezien Indigo en zijn medewerkers (evenals eventuele waarnemers, stagiaires of deelnemers van een multidisciplinair overleg) zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 

De Klant erkent dat Indigo bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. Bij het nemen van beeld- of videomateriaal vraagt Indigo schriftelijk de toestemming om deze te gebruiken voor verschillende doeleinden.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Indigo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.

Indigo is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is Indigo niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. 

Indigo stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen zij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen zij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Indigo zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat Indigo slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 9 - Overmacht

Indigo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen zij alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

Artikel 10 - Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Indigo , met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

Artikel 11 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Indigo bevoegd.

 

Artikel 12 - Compliment en klacht

Indigo vindt de tevredenheid van de Klant belangrijk. Toch kan het misschien gebeuren dat de Klant niet tevreden is. De Klant kan dit als eerste met de betrokken coach of de zaakvoerders van Indigo bespreken, zo kan er samen naar een correcte oplossing gezocht worden. 

Bij tips, eventuele opmerkingen of feedback hoort Indigo het graag. De Klant mag deze steeds persoonlijk doorgeven, per mail of via de brievenbus. Wilt de Klant een boodschap delen, zodat iedereen dit kan lezen? Dit kan hij steeds doen door op onze facebookpagina een recensie in te vullen.

bottom of page